Download PDF lagu

Bahasa Tetun

01 Tetun La'o Le'u Raiklaran Nakonu

105.75 KB

 

02 Tetun Ama Maromak Lulik Tebes - 03 Uluk Ha'u Iha Makukun

71.18 KB

04 Tetun Ema Sarani Hotu-Hotu

93.70 KB

05 Tetun Nudaar Raihenek Iha Tasi Tehen

69.57 KB

06 Tetun Yesus Mak Di'ak

79.31 KB

07 Tetun Mai Ita Hakni'a

87.83 KB

08 Tetun Tanaat Baa O

62.95 KB

09 Tetun Yesus Naran Morin Loos - 10 Na'i Maromak Boot Kaliuk

70.17 KB

11 Tetun Ita Sarani Tonu

81.04 KB

12 Tetun Ita Moris Iha Raiklaran Ne'e

63.76 KB

13 Tetun Ha'u Kbeer Tuir Yesus

79.35 KB

14 Tetun Na'i Maromak Boot Lo-Loos

86.40 KB

15 Tetun Hei Ema Sarani

65.05 KB

16 Tetun Na'i Yesus Iha Ne'e

69.49 KB

17 Tetun Ami Sera Dodan Boot

79.08 KB

18 Tetun Na'i Yesus Kristus Boot Lo-loos

79.72 KB

19 Tetun Yesus Naran Lulik Kaliuk

68.32 KB

20 Tetun Ha'u Kakara Kananu

79.33 KB

21 Tetun Moris Iha Raiklaran La Oras Dei

62.93 KB

22 Tetun Amik Ama - 23 Yesus, Amikaan Maksorin

77.20 KB

24 Tetun Yesus Ha'u Kfiar - 25 Fiar Hodi Neon

68.60 KB

26 Tetun Baa Na'i Maromak Ama

79.86 KB

27 Tetun Na'i Yesus Maksorin

72.34 KB

28 Tetun Sarani Mai Tonu

69.33 KB

29 Tetun Maromak Neon Di'ak

75.44 KB

30 Tetun Ha'u Kakara Tuir Yesus

62.22 KB

31 Tetun Ita Husu Baa Na'i Maromak

83.36 KB

32 Tetun Ha'u Atu Kfila

62.05 KB

33 Tetun Hamulak Loron-Kalan

71.48 KB

34 Tetun Dodan Wa'in

78.56 KB

35 Tetun Surak Dadi Baa Kroman

61.98 KB

36 Tetun Sori Ha'u

55.54 KB

37 Tetun Ha'u Karoo Kala'a Liu - 38 Aa Yesus, Ha'u la Kfatan

77.51 KB

39 Tetun Hei, Emi Mak Hatiu Naha Ktodan

64.91 KB

40 Tetun Buka Yesus Lai

64.55 KB

41 Tetun Hei, Maktiha Rai, Tiha Lai-lais - 42 Bibi Sasin

71.29 KB

43 Tetun Loron ne'e Na'i Yesus Nusa Baa Ita - 44 Diabu Funu Ita

84.16 KB

45 Tetun See Noo Tilun, Rona Baa - 46 Buka Yesus

78.38 KB

47 Tetun Hariik Hamutu

89.91 KB

48 Tetun Daka no Hahulin Maromak Lian

63.80 KB

49 Tetun Ama Abraham - 50 Yesus Nusu Fatik Iha Uma Kain Laran

67.29 KB

51 Tetun See Mak Fiar Baa Maromak

63.99 KB

52 Tetun Foti O Liman

81.02 KB

53 Tetun Makbalin

64.29 KB

54 Tetun Keta Terik

63.59 KB

55 Tetun La'o Luku Dei - 56 Tetun Keta Koma Raiklaran - 57 Moris Baa Loron Ikus

67.46 KB

58 Tetun Tan Saa

63.85 KB

59 Tetun Daka Di'a-Di'ak

68.92 KB

60 Tetun Mai Tama Lale'an - 61 To'o Dalan Sorun Rua

74.43 KB

62 Tetun Fiar Baa Yesus Kristus Maksorin

82.57 KB

63 Tetun Keta Matudu Sasoin

73.08 KB

64 Tetun Masik Laloran Fake

63.35 KB

65 Tetun Manu Ai Leten No Ai Alas Laran

64.45 KB

66 Tetun Kmalar, O Manoin Lai

63.60 KB

67 Tetun Keta Fiar Hodi Ibun Loos Dei

64.76 KB

68 Tetun Yesus Bolu

65.95 KB

69 Tetun Neon Hamutuk

63.98 KB

70 Tetun Mai Ita Tuir Na'i Yesus

64.00 KB

71 Tetun Sa'e Lale'an

69.79 KB

72 Tetun Mai Hala'ok Manfatin - 73 Maromak Niak Manfatin - 74 Rona Maromak Manfatin

66.90 KB

75 Tetun Yesus Dadomin Nu'u Wee Suli

58.79 KB

76 Tetun Aa Na'i Maromak Simu Lai

65.11 KB

77 Tetun Sera Dodan Wa'in

58.26 KB

78 Tetun Yesus Di'ak

58.03 KB

79 Tetun Libur Fini Di'ak Baa Ama Uman

58.29 KB

80 Tetun Yesus, Mai Ona

70.48 KB

81 Tetun Aa Na'i Yesus, Ami Fiar

61.17 KB

82 Tetun Aa Yesus, Ami Mai Baa Ita

61.18 KB

83 Tetun Aa Ama, Haninu Tuun Mai

61.21 KB

84 Tetun Na'i Yesus Atu Mate

61.31 KB

85 Tetun Hadeer Hamulak no Daka - 86 Mak Uluk Ita Buka

71.91 KB

87 Tetun Hafoun Itakaan Neon

59.31 KB

88 Tetun Sarani Sia, Hadi'an Aan - 89 Yesus Atu Mai

75.60 KB

91 Tetun Foti Lian, Ema Sia

65.71 KB

92 Tetun Maksorin, Rona Ami Lai

76.28 KB

93 Tetun Aa Na'i Yesus

58.42 KB

94 Tetun O Mataa Ma'ak Saa

58.24 KB

95 Tetun Ha'u, Okaan Na'in

72.57 KB

96 Tetun Yesus Terus Susar

101.80 KB

97 Tetun Yesus Niakaan Susar Fatin

71.84 KB

98 Tetun Foti Matan, Foti Neon

82.17 KB

99 Tetun Dalan Karuus

82.32 KB

101 Tetun Na'i Yesus Ulun Kanek

81.93 KB

102 Tetun Yesus Nasa'e Aan

79.32 KB

103 Tetun Kristus Moris Nikar

71.35 KB

104 Tetun Yesus Moris Nikar - 105 Na'i Yesus Niakaan Raan

118.86 KB

106 Tetun Aleluya

72.12 KB

107 Tetun Habusik Doon

84.35 KB

108 Tetun Tonu no Hananu Di'ak - 109 Yesus Kristus, Meo Boot

84.43 KB

110 Tetun Iha Foho Saitun Leten

64.71 KB

111 Tetun Na'i Yesus Sa'e Lale'an Baa

72.36 KB

112 Tetun Yesus Sa'e baa Lale'an

83.54 KB

113 Tetun Ema Matenek Fitun Nosi Rai Lorosa'e

67.82 KB

114 Tetun Ema Sarani, Mai Hamutuk

78.41 KB

115 Tetun Sarani Mai Bele - 116 Yesus Mak Toba Baa Ha'ok

71.54 KB

117 Tetun Ema Sia Rona Bele

67.76 KB

118 Tetun Iha Leo Betlehem

71.20 KB

119 Tetun Yesus Dodan Ami - 120 Moris Baa Kalan Natal

70.88 KB

123 Tetun Kalan Natal

78.17 KB

124 Tetun Betlehem

69.73 KB

125 Tetun Mai Ona, Amikaan Maksorin

67.66 KB

126 Tetun Haboot, Haboot Lawarik

67.98 KB

127 Tetun Ita Hananu Tan Neon Di'ak

67.00 KB

128 Tetun Hei Kmalar Lulik Rani Tuun

60.42 KB

129 Tetun Maromak, Matuun Kmalar Lulik

68.98 KB

130 Tetun Maromak Kmalar Lulik

68.50 KB

Share This